TIEDOTE YRITYSKAUPASTA

Oululainen matkailu- ja tapahtumatuotantotalo Go Arctic Oy on 27.4.2017 ostanut oululaisen ohjelma‐ ja managerointitoimisto Groove Thing Oy:n koko osakekannan.

 

Groove Thing Oy tunnetaan maanlaajuisesti vahvoista koomikkoedustuksistaan. Yhtiön erittäin hyvin menestyneitä oululaiskoomikoita ovat mm. Matti Patronen, Iikka Kivi, Tommi Ylimäinen, Päivi Kuuva ja Peter Sapiano. Yhtiöllä on myös hyvässä nosteessa oleva koulutuspalvelu Viihdy Tiimissä, jonka kouluttajana nähdään mm. oululainen näyttelijä Pentti Korhonen. Lisäksi rosterista löytyy laajakattaus juontajia, musiikkia ja esiintyjiä.

 

Groove Thing Oy:n perustaja Toni Marjanen myi koko osakekantansa ja kaupan myötä Go Arctic Oy:stä tuli yhtiön 100% omistaja. Go Arctic Oy:n taustalla on kolme oululaista yrittäjää Sirpa Eskola, Kirsi Eskola ja Vepe Okkonen. Yhtiö on toiminut Oulussa vuodesta 2008. Go Arctic Oy:llä on myös osaomistus oululaisesta levy‐yhtiöstä Go Music Recordsista. Molemmat Eskolat tunnetaan yritystoimintansa lisäksi menestyksekkään Koiteli elää –festivaalin ja festivaalia pyörittävän yhdistyksen perustajajäseninä.

 

”Nyt tehty yrityskauppa laajentaa yhtiömme toimialaa sopivalla tavalla ja istuu valikoimaamme erittäin hyvin. Teemme päätoimenamme yritysten juhla- ja tapahtumatuotantoa ja siihen kuuluu kiinteänä osana myös esiintyjien buukkaaminen ja välittäminen. Kaupan myötä pääsemme syvemmälle ohjelmatoimisto- ja managerointimaailmaan ja se on meille kiinnostava uusi avaus. Groove Thingin artistit ovat osaavia ja menestyviä ja aloitamme hyvillä fiiliksillä yhteistyön tämän artistiporukan kanssa.” sanoo Sirpa Eskola. Yhtiön perustaja Toni Marjanen sanoo niinikään jättävänsä yhtiön hyvillä mielin uusiin käsiin: ”Löysin perustamalleni yhtiölle juuri oikeat jatkajat, joten voin turvallisin mielin siirtyä uusiin haasteisiin elämässäni. Olen rakentanut yhtiötä yhdessä edustamieni artistien kanssa ja oli tärkeää löytää tekijät, jotka ymmärtävät alan erityispiirteitä. Uusien omistajien aiempi osaaminen tukee hienosti myös Groove Thing Oy:n toiminnan kehittämistä."

 

Lisätietoja antaa:
Sirpa Eskola
0408681278
sirpa.eskola@goarctic.fi
www.groovething.fi
www.goarctic.fi

Groove Thing

Groo­ve Thing Oy on ou­lu­lai­nen ohjelma- ja tapahtumatuotantoyritys, jon­ka mis­sio­na on tuo­da ou­lu­lai­sta kult­tuu­rio­saa­mi­sta kan­sal­li­seen tie­toi­suu­teen – ja tehdä si­nun ta­pah­tu­mas­ta­si iki­muis­toi­nen! Ero­na mui­den oh­jel­ma-toi­mis­to­jen mas­sa­myyn­tiin GrT suun­nit­te­lee jo­kai­sen ti­lai­suu­den yk­silölli­ses­ti, räätälöiden sen yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti asiak­kaan tar­pei­siin so­pi­vak­si.

Vuon­na 2004 toi­min­nan aloit­ta­nut ja vuon­na 2011 osa­keyh­tiöksi rekisteröity Groo­ve Thing oy:n tehtävänä on tuot­taa oh­jel­maa yh­teisöjen ja yritysten ti­lai­suuk­siin, mut­ta GrT vie työn as­ke­leen ver­ran mui­ta pi­demmälle: järjes­te­ly- ja organisointi ­velvollisuudet ote­taan pois asiak­kaan har­teil­ta ja ti­lal­le tar­jo­taan val­mis, muo­kat­ta­vis­sa ole­va kor­kea­ta­soi­nen viih­de­pa­ket­ti, johon asiakas on antanut oman näkemyksensä suunnitteluvaiheessa. Groo­ve Thing ei ole vain esiin­ty­jien välittämistä, Groo­ve Thing on sisällöntuot­ta­mis­ta.

Aidosti oululainen!

Kri­tee­rit esiin­ty­jien suh­teen ovat kor­keat ja laa­tu­ta­kuun ta­kaa löytyy ha­lu pitkäjäntei­seen ke­hi­tys­työhön esiin­ty­jien ja bändien kans­sa. Groo­ve Thin­gin päämääränä ei ole myydä mah­dol­li­sim­man mon­ta si­kaa säkissä, vaan et­siä Ou­lun alu­eel­ta uusia ky­kyjä ja hioa lu­paa­vis­ta esiin­ty­jistä viih­dea­lan rau­tai­sia am­mat­ti­lai­sia. Tavoitteena on auttaa paikallisia kykyjä löytämään reitti kansan tietoisuuteen.

Groo­ve Thin­gissä tuot­teis­ta­mi­nen ei ole hin­ta­la­pun lätkäise­mistä ar­tis­tin selkämyk­seen vaan määrätie­tois­ta työtä sen eteen, että esiin­tyjä voi kes­kit­tyä työhönsä ja asia­kas saa sitä, mitä on ti­lan­nut­kin. Kun asia­kas ti­laa ta­pah­tu­ma- tai oh­jel­ma­tuo­tan­toa Groo­ve Thin­giltä, hän voi ol­la var­ma, että te­ke­mi­sen ta­kaa löytyy suu­ri määrä pa­nos­tus­ta!

Ou­lus­ta löytyy val­ta­vas­ti kult­tuu­rin ja luo­va­na­lan osaa­mis­ta, jo­ka täytyy viedä huip­pu­laa­duk­kaak­si ja ih­mi­siä kiin­nosta­vak­si tuot­tek­si.