Tapahtuma­suunnittelu

 Me Go Arctic Livellä ja Go Arctic Eventsillä olemme yritystapahtumien ammattilaisia. Ideoimme, tuotamme ja toteutamme toiveenne tarpeidenne mukaisesti ja annettua budjettia noudattaen. Meitä kiitetään vahvasta ammattitaidosta, luotettavuudesta, idearikkaudesta ja joustavuudesta. Tuotamme vuosittain yli 300 erilaista yritystapahtumaa ja tartumme mielellämme toimeen teidänkin tapahtuman kanssa jos haluatte hieman apuvoimia valmisteluihin.


Juh­la­va ta­pah­tu­ma kat­kai­see työpai­kan tai yh­teisön ar­jen; ol­koon ky­se pik­ku­jou­luis­ta, merk­kipäivästä, jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­ta tai mistä ta­han­sa mer­kittävästä het­kestä, jo­ka nousee ta­val­lis­ten ku­vioi­den yläpuo­lel­le. Juh­la­ta­pah­tu­ma tuo yh­teisön sa­man pöydän ääreen ja­ka­maan hie­no­ja fii­lik­siä, naut­ti­maan yh­dessäolos­ta ja ko­ke­maan jo­tain muis­ta­mi­sen ar­vois­ta. Hy­vin järjes­tet­ty ja huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu tilaisuus lähentää po­ruk­kaa ja tuo ar­keen ilois­ta su­ri­naa pitkäksi ai­kaa tai tuo yritykselle merkittäviä asiakkuuksia.

Ta­pah­tu­man tai tilaisuuden järjestämi­nen ei ai­na ole var­si­nais­ta herk­kua. Tehtävää on pal­jon, or­ga­ni­soi­ta­vaa rut­kas­ti ja muis­tet­ta­vaa vil­jal­ti. Ky­sy­myk­siä tun­tuu ole­van lo­put­to­mas­ti. Pitäisikö pai­kal­la ol­la bändi? Ku­ka hoi­taa mitäkin? Mi­ten tästä tie­do­te­taan? Ku­ka juon­taa ta­pah­tu­man? Miten kutsut ja ilmoittautumiset hoidetaan? Ja en­nen kaik­kea, mistä ih­meestä tähän kaik­keen löydetään ai­kaa, kun sa­maan ai­kaan pitäisi hoi­taa ta­val­li­set työtehtävät ja pyörittää pe­rus­ar­kea?

Ohjelmatoimisto Go Arctic Live ja tapahtumatuotantotalo Go Arctic Events ovat sitä varten, että yritys voi huoletta jättää työt ammattilaisten käsiin ja nauttia pöydän antimista ja tilaisuuden tunnelmasta, ilman huolta.

Asiakas ei ole velvollinen ostamaan ohjelmaa meidän kautta. Emme peri artisteista tai muusta ohjelmasta erillistä provisiota vaikka hoidammekin varauksen ja sopimukset toisen ohjelmatoimiston kanssa.

Tutustu myös Go Arctic Eventsin – palveluihin osoitteessa: www.goarctic.fi

Palvelut henkilöstö- ja asiakastilaisuuksiin:

* Henkilökohtainen tapaaminen
* Tilaisuuden budjetointi ja tavoitteen määrittely
* Kirjallinen suunnitelma ja aikataulut
* Ohjelmakokonaisuuden suunnittelu
* Alihankkijoiden kilpailutus ja sopimukset
* Tilaratkaisujen kartoitus ja sopimukset

* Asiakasryhmien määrittely ja kontaktointi
* Tilaisuuden visuaalinen ilme
* Markkinointisuunnitelma ja viestintä
* Yhteistyökumppanien kartoitus ja hankinta
* Tapahtuman toteutus ja valvonta
* Loppuraportti ja palautekyselyt

Palvelun edut:

* Ei kuluta oman henkilökunnan aikaa
* Ammattitaitoinen suunnittelu ja toteutus
* Edullinen kokonaisratkaisu
* Laadukkaat ohjelmakokonaisuudet
* Valmiiksi kilpailutetut palvelut (catering, tilat)
* Avoin viestintä järjestelyissä

* Raikkaat ideat tilaisuuksiin
* Vastuu toteutuksesta ja aikatauluista
* Ulkopuolinen asiantuntija-apu markkinointiin
* Tehostettu myynti- ja markkinointi
* Ammattitaitoiset esiintyjät
* Ei erillisiä välitysmaksuja esiintyjistä

 

Kysy lisää ja sovi tapaaminen

 

Suunnitellaan yhdessä!