Tapahtuma­suunnittelu

Miksi et hankkisi työtä ammattilaiselta?

Haluatko säästää omaa tai työntekijöidesi työaikaa ja saada vieläpä laadukkaammat juhlat?

Meillä on yli 10 vuoden kokemus tilaisuuksien järjestämisestä, joten voimme välttää riskit. Anna sinä meille idea;
me toteutamme sen. Vain se budjetti on rajana ja sekin voidaan tehdä heti yhdessä realistiseksi.


Juh­la­va ta­pah­tu­ma kat­kai­see työpai­kan tai yh­teisön ar­jen; ol­koon ky­se pik­ku­jou­luis­ta, merk­kipäivästä, jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­ta tai mistä ta­han­sa mer­kittävästä het­kestä, jo­ka nousee ta­val­lis­ten ku­vioi­den yläpuo­lel­le. Juh­la­ta­pah­tu­ma tuo yh­teisön sa­man pöydän ääreen ja­ka­maan hie­no­ja fii­lik­siä, naut­ti­maan yh­dessäolos­ta ja ko­ke­maan jo­tain muis­ta­mi­sen ar­vois­ta. Hy­vin järjes­tet­ty ja huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu tilaisuus lähentää po­ruk­kaa ja tuo ar­keen ilois­ta su­ri­naa pitkäksi ai­kaa tai tuo yritykselle merkittäviä asiakkuuksia.

Ta­pah­tu­man tai tilaisuuden järjestämi­nen ei ai­na ole var­si­nais­ta herk­kua. Tehtävää on pal­jon, or­ga­ni­soi­ta­vaa rut­kas­ti ja muis­tet­ta­vaa vil­jal­ti. Ky­sy­myk­siä tun­tuu ole­van lo­put­to­mas­ti. Pitäisikö pai­kal­la ol­la bändi? Ku­ka hoi­taa mitäkin? Mi­ten tästä tie­do­te­taan? Ku­ka juon­taa ta­pah­tu­man? Ja en­nen kaik­kea, mistä ih­meestä tähän kaik­keen löydetään ai­kaa, kun sa­maan ai­kaan pitäisi hoi­taa ta­val­li­set työtehtävät ja pyörittää pe­rus­ar­kea?

Pa­him­mil­laan pi­ristäväksi poik­keuk­sek­si tar­koi­tet­tu ti­lai­suus tai tärkeille asiakkaille suunniteltu illanvietto muut­tuu järjestämis­vai­hees­sa ki­vi­reen vetämi­sek­si, ener­gia­syöpöksi voi­ma­va­ran­non tai asiakastyytyväisyyden lisäämisen si­jaan.

Groove Thing on sitä varten, että yritys voi huoletta jättää työt ammattilaisten käsiin ja nauttia pöydän antimista ja tilaisuuden tunnelmasta, ilman huolta.

Asiakas ei ole velvollinen ostamaan ohjelmaa meidän kautta. Emme peri artisteista tai muusta ohjelmasta erillistä provisiota vaikka hoidammekin varauksen ja sopimukset toisen ohjelmatoimiston kanssa.

Palvelut henkilöstö- ja asiakastilaisuuksiin:

* Henkilökohtainen tapaaminen
* Tilaisuuden budjetointi ja tavoitteen määrittely
* Kirjallinen suunnitelma ja aikataulut
* Ohjelmakokonaisuuden suunnittelu
* Alihankkijoiden kilpailutus ja sopimukset
* Tilaratkaisujen kartoitus ja sopimukset

* Asiakasryhmien määrittely ja kontaktointi
* Tilaisuuden visuaalinen ilme
* Markkinointisuunnitelma ja viestintä
* Yhteistyökumppanien kartoitus ja hankinta
* Tapahtuman toteutus ja valvonta
* Loppuraportti ja palautekyselyt

Palvelun edut:

* Ei kuluta oman henkilökunnan aikaa
* Ammattitaitoinen suunnittelu ja toteutus
* Edullinen kokonaisratkaisu
* Laadukkaat ohjelmakokonaisuudet
* Valmiiksi kilpailutetut palvelut (catering, tilat)
* Avoin viestintä järjestelyissä

* Raikkaat ideat tilaisuuksiin
* Vastuu toteutuksesta ja aikatauluista
* Ulkopuolinen asiantuntija-apu markkinointiin
* Tehostettu myynti- ja markkinointi
* Ammattitaitoiset esiintyjät
* Ei erillisiä välitysmaksuja esiintyjistä

Tarjoamme teille työvoimaa ja ammattitaitoa teidän tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Uskomme, että voimme tarjota lähes poikkeuksetta edullisimman vaihtoehdon

 tapahtuman järjestämiseen ilman ylimääräistä työtä ja henkilökohtaista stressiä.

 

Kysy lisää ja sovi tapaaminen

 

Suunnitellaan yhdessä!